Els Centres de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA) són serveis educatius del Departament d’Educació que col·laboren amb els centres docents per tal que la tasca del professorat s’adeqüi a les necessitats educatives de l’alumnat amb deficiències auditives greus i permanents o amb trastorns del llenguatge. Es tracta d\'un Servei Educatiu de caràcter específic que es coordina en el territori amb el Servei Educatiu de caràcter general i, en concret, amb l\'àrea d\'assessorament i orientació psicopedagògica cooperen per atendre a les necessitats educatives de l\'alumnat.

FUNCIONS
 

  • Identificació i avaluació de les necessitats educatives de l’alumnat amb deficiències auditives o amb trastorns del llenguatge, en col·laboració amb els Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP).
  • Valoració psicolingüística d’aquest alumnat. Valoració audiològica i seguiment audioprotètic.
  • Assessorament al professorat dels centres docents sobre adaptacions curriculars, estratègies metodològiques i ajuts tècnics.
  • Atenció logopèdica a l’alumnat amb deficiències auditives o amb trastorns del llenguatge quan sigui necessària.
  • Orientació a les famílies d’aquests alumnes.

Mestres especialistes en Audició i Llenguatge (Logopedes)

  • Rosa Calvo
  • Rosa Ballester
  • Carolina Carreras
  • Mª Victoria Ramos
Share