Convivència i mediació escolar: "Ensenyem a pensar"

Modalitat/Àrea:

Llengua catalana

Nivell educatiu:

Infantil i primària

Centre:

CEIP Mercè Rodoreda

Contacte:

Cap d'estudis

Enllaç:

Power Point

Objectius

- Convertir la classe en una comunitat de recerca
-
Propiciar el diàleg com a valor i com a eina
- Ajudar a pensar i raonar millor per si mateixos i tranferir aquestes habilitats a altres disciplines

Continguts curriculars

 • -Creació d'actituds de participació democràtica dels nens i nenes mitjançant el desenvolupament de les capacitats cognitivolingüístiques (anàlisi, descripció, explicació, interpretació i argumentació) aplicades a diferents àrees del currículum i amb metodologies participatives, com els debats, el treball cooperatiu etc.

 • -S' aplicarà el projecte dins de l' àrea curricular de llengua catalana utilitzant una sessió setmanal al llarg de l'educació infantil i primària. Tal i com hem explicat abans té interrelació amb totes les àrees del curriculum. D'una banda es treballen habilitats de pensament i llenguatge que són eines imprescindibles per a l'aprenentatge i, per l'altra es forma als estudiants en les dimensions humana i ciutadana per poder reixir en una societat cada cop més competitiva en l'àmbit laboral , complexa i multicultural pel que fa a la convivència.

Descripció

 • - Aprendre a pensar: filosofia 3/18
 • - La proposta de filosofia 3/18 té com a finalitat reforçar les habilitats de pensament a l'escola amb l'objectiu de formar ciutadans que pensin i parlin raonablement, elements essencials per a la participació democràtica. Es treballen particularment les àrees de comprensió, anàlisi i solució de problemes, i es fa a través de la filosofia com a disciplina mitjançant un mètode particular d'aprenentatge que anomenem "comunitat de recerca". Considerem molt important d'aplicar aquest programa perquè tracta qüestions que són fonamentals per la vida humana, per a la presa de posició de l'individu en el món: conceptes com justícia, bondat, bellesa, món, amistat, amor, mort, llei etc. formen l' entrellat de la història del pensament que ha tractat la filosofia.
 • - El projecte filosofia 3/18 potencia les quatre grans estratègies del pensament i del llenguatge: escoltar, parlar, llegir i escriure.
 • - "L'acte de pensar està tan lligat al llenguatge que podem sospitar amb fonament que aprendre a parlar, pensar i raonar són activitats estretament lligades entre si" (M. Lipman. Filosofia a l'escola, p.42)
 • - Per tant, el que pretenem és implantar al llarg de tota l'escolaritat i de forma sistemàtica el programa de filosofia 3/18 en les etapes d'educació infantil i primària.
 • - Curs 2005-06: iniciem un pla de formació sobre el tema amb el compromís de la seva aplicació els cursos posteriors i es porten a terme experiències pràctiques en determinats grups. La valoració d'aquestes experiències ens donarà pautes per a la seva sistematització.
 • - Del curs 2006-07 fins 2008-09 ens comprometem a portar a la pràctica el programa en tots els grups d'educació infantil i primària alhora que participarem en la formació específica.

Observacions

 • - El projecte es portarà a terme en tots els grups classe amb una periodicitat setmanal. Cada classe es dividirà en dos grups i l'activitat la portarà a terme el tutor/a.
 • - El contingut específic del projecte es concretarà en la programació de centre tenint com a suport els manuals "Tot pensant" a (educació infantil) i "Persensar" a (cicle inicial). Les d'activitats pilot que s'han portat a terme aquest curs serviran de pauta i exemplificació per a la sistematització de la resta d'activitats.
 
Share