Els castells al parvulari

Modalitat/Àrea:

Descobriment de l’entorn

Nivell educatiu:

Educació infantil (3-6)

Centre:

Col·legi La Mercè

Contacte:

Carme Marín Vílchez

Enllaç:


Objectius

 1. Atenció a les activitats,
 2. Participació a les converses,
 3. Constància en la realització de les tasques,
 4. Col·laboració en les activitats,
 5. Capacitat de treballar en petit i gran grup,
 6. Interès i sensibilitat en l'observació,
 7. Experimentació amb material nou,
 8. Verbalització dels fets observats,
 9. Aportació de noves idees,
 10. Ús del llenguatge matemàtic,
 11. Creativitat en les representacions gràfiques,
 12. Ordenació i neteja del material emprat.

Continguts curriculars

El món dels castells ens dóna moltes possibilitats per treballar totes les àrees, entre elles les matemàtiques. La geometria ens ofereix una via per conèixer tot allò que ens envolta, per imaginar i representar l'aspecte espacial i el nostre ambient físic. Davant d'aquest repte, ens vam plantejar la construcció de castells amb material de rebuig.
Continguts del llenguatge matemàtic.
Procediments:
Observació de les qualitats perceptibles dels objectes a partir de l'observació directa,
Agrupació dels objectes, segons les qualitats perceptibles amb els sentits,
Seriacions del material amb criteris determinats prèviament,
Comparació dels diferents materials per la seva longitud, superfície...
Situació de l'espai en relació amb els objectes,
Situació dels objectes en l'espai, en relació amb altres objectes,
Reconeixement de la forma visual i tàctil d'alguns polígons en objectes de la vida quotidiana,
Aportació de possibles solucions davant del plantejament d'una situació concreta,
Verbalització de l'experiència,
Representació gràfica de les construccions.
Fets i conceptes:
Reconeixement de cossos geomètrics en la vida quotidiana (prisma, cilindre...)
Aplicació de les nocions d'orientació i organització en relació amb si mateix o amb un objecte en concret.
Actituds:
Participació activa en les experiències realitzades,
Valoració del propi esforç per arribar a resoldre una situació matemàtica, interès pels resultats de les experiències de companys i companyes,

Descripció

Sessió 1: coneixements previs.
Vàrem iniciar la sessió fent una rotllana amb els nens/es a l'aula. Vam conversar sobre els seus coneixements sobre els castells. A partir dels coneixements previs dels nens/es, van dibuixar individualment un castell.
Sessió 2: manipulació, experimentació i dibuix del material.
Els nens/es van manipular lliurement tot el material de rebuig que prèviament havíem recollit a l'aula entre tots. Van apilar, van mirar pels tubs, van fer la trompeta, van obrir i tancar capses, van posar unes dins les altres, etc. Posteriorment, cada nen/a va fer el dibuix sobre el material. A conseqüència del treball de lecto-escriptura a P-5, els infants també es van fixar en les lletres.
Sessió 3: propostes per a la construcció dels castells a càrrec dels nens i nenes.
Vam agrupar els nens i nenes, en grups de quatre, els vam donar una base de cartolina i algunes capses i tubs. Els vam demanar que cada grup construís lliurement el seu castell, sense enganxar les peces, per poder-los desmuntar després de fotografiar-los.
Els components de cada grup, individualment, van dibuixar el castell que havien construït prèviament.
Sessió 4: observació de les fotos i posada en comú.
A partir de les fotografies, vam iniciar una conversa (en rotllana) per fer la posada en comú i decidir quins elements utilitzaríem per a la construcció del castell de la classe. Els nens i les nenes van utilitzar en tot moment el vocabulari treballat sobre el castells. Ex. Merlets, torre de l'homenatge, sageteres, pati d'armes, etc.
A P-3 es van fer comentaris com aquests: "m'agrada el castell de l'Ariadna perquè és el més alt", "el forat (masmorres) no el podem fer perquè és més avall", "volem les masmorres, les cadenes i la bandera molt alta", "les muralles les farem amb capses grans".
A P-4: "vull el cos de guàrdia amb un soldat", "jo amb molts perquè, amb un, podrien entrar els enemics"
A P-5: "vull una muralla molt alta amb tubs de paper de wàter", "amb les capses d'ous farem els merlets", "a la torre li vam posar per dins una capseta molt prima", "vols dir un tub", "al voltant hi ha capsetes que són les muralles", "volia fer finestres amples i sageteres primes".
Sessió 5: com volem que sigui el nostre castell?
Cada nen, mitjantçant un dibuix, va fer la seva proposta per a la construcció del castell del grup-classe.
Sessió 6: classificació del material i construcció del castell (grup-classe).
Primer van agrupar espontàniament les capses per tamanys i separaven els tubs. Amb aquesta classificació preteníem iniciar un treball de lògica.
Partint d'una cartolina com a base, els infants van començar a construir el castell segons les propostes prèviament recollides. Les mestres ens vam adonar que els nens i nenes feien un treball de seriació amb capses més altes o més baixes per tal de fer els merlets de les muralles. S'enganxaven les peces a mesura que avançava la construcció.
A P-3 i P-4 les mestres van fer servir les tisores per ajudar-los a tallar alguna capsa.
A P-5, algun nen/a va demanar les tisores per retallar ell mateix.
Sessió 7: dibuix del castell individualment.
Un cop finalitzada la construcció del castell de cada classe, cada nen/a va dibuixar-lo.
A continuació, es fa la comparació del castell i el dibuix per tal de veure-hi la semblança.
Sessió 8: dibuix del castell en petit grup.
Per tal de poder fer aquesta activitat grupal, es va repartir un paper més gran (paper d'embalar) i, d'aquesta manera, experimentessin amb un espai més ample del normal.
Els nens i les nenes van gaudir de les seves produccions.
Finalment, podem observar un d'aquests dibuixos on van posar el castell en situació (paisatge).

 

Valoració

Conclusió.

Després d'haver realitzat totes les activitats relacionades amb el tema, hem constatat que : els nens/es s'han manifestat molt col·laboradors en l'aportació de materials i informació, a partir d'aquests materials, han experimentat verbalment i manipulativament els conceptes matemàtics apresos, s'ha potenciat molt l'observació dels cossos geomètrics i les seves característiques, han resolt diferents situacions matemàtiques, mitjançant l'observació, seriació, agrupacions, etc., els treballs en grup, els ha ajudat a compartir, a escoltar-se, a col·laborar i a respectar i valorar les produccions dels altres.

 

 
Share