Les Matemàtiques que trobem en l’ús del mapa topogràfic
Modalitat/Àrea: Matemàtiques
Nivell educatiu: Secundària
Centre: IES El Cairat
Contacte: Emili Condom Olivella
Enllaç:  
Objectius
  • Estimular l’ ensenyament manipulatiu de les Matemàtiques per tal que l’alumnat d’aquesta edat:Trobi útils les Matemàtiques i entengui la necessitat d’estudiar-les.Comprengui el significat de conceptes que tenen un cert grau d’abstracció.Accepti repassar coneixements que considera massa fàcils per a ell i ja superats del tot.Relacioni coneixements d’altres àrees amb les Matemàtiques.Superi les competències bàsiques de l’àrea de Matemàtiques.
Continguts curriculars
  • Els propis de l’àrea de matemàtiques tot incidint en la superació de les competències bàsiques.
Descripció
  • Exemple d’activitat i aplicació
· Treballant l’escala
Tros de mapa topogràfic d’Esparreguera que correspon a les rodalies de l’institut “El Cairat” d’Esparreguera.
Per trobar l’escala del mapa:
1.- S’ha mesurat sobre el mapa.
2.- S’ha mesurat la distància real
a.- Emprant una cinta métrica
b.- i emprant un podòmetre.
c.- S’accepta com a valor vertader d’aquesta distància la mitjana
aritmética de les mesures.
3.- Finalment, s’aplica la fórmula de l’escala.
escala = Distància mesurada sobre el mapa
Distància mesurada a la realitat
· Treballant les corbes de nivell
- Activitat 1

DEFINICIONS :
Corbes de nivell
Equidistància
Pendent
1.- Anem al forn a comprar una barra de pa tallada en llesques amb la màquina.
2.- Muntem ordenadament les llesques de la part del crostó.
3.- Dibuixem el contorn de les llesques en paper o cartolina.

Un cop dibuixats tots els contorns, s’obté un aspecte semblant a les
corbes de nivell d’un mapa topogràfic.

Aplicació pràctica

Marxeta d’orientació

En aquesta activitat es busca que l’alumnat:
1.- Treballi com en el crèdit de síntesi.
2.- Sigui capaç d’escollir les eines matemàtiques que necessita per sortir-se’n
d’una situació real determinada.
  • La situació real que se li planteja, que es procura que sigui el més lúdica possible, és una MARXETA D’ORIENTACIÓ, on treballarà:
L’escala.
L’orientació.
La brúixola per cercar els angles.
El podòmetre per confirmar les distàncies.
 
 

 

Share