La formació interna de centre (FIC) recull la tradició de treball intern que els centres porten a terme des de fa molts anys. Té com a finalitat contribuir a l’actualització metodològica del professorat dels centres, donant valor a la seva experiència i saber, per afavorir l’increment de l’èxit educatiu de l’alumnat.

Aquesta formació suposa un procés col·lectiu de reflexió i dinamització interna a partir de conèixer i reconèixer en quins aspectes es pot millorar i és prioritari avançar.

Per al desenvolupament de la FIC el Departament d’Ensenyament facilitarà als centres:

  - eines d’autodiagnosi
  - materials de formació
  - protocols i instruments d’avaluació

Aquests materials són accessibles a:

http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/fic/dir/index

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/curriculum-competencies-avaluacio/fic/itineraris/

 

Requisits de la FIC:

És important entendre aquesta formació com un procés per avançar col·lectivament en l’enfortiment de la cultura del centre.
Per tant, requereix:

  • El consens previ entre l’equip directiu i l’equip docent. És important que els equips directius presentin i expliquin el sentit d’aquesta formació a les persones del claustre o dels departaments didàctics.
  • El compromís i la participació d’una majoria del professorat del centre.
  • Un equip de coordinació, que tindrà el compromís de liderar la proposta formativa del centre. Estarà constituït, com a màxim, per tres persones del centre, entre les quals n’hi ha d’haver alguna de l’equip directiu.
  • Adquirir el compromís d’elaborar una carpeta de formació que reculli evidències del treball fet en les diferents fases de l’itinerari. Aquesta documentació servirà per fer un seguiment avaluatiu intern de la transferència a les aules del contingut de la formació i la seva contribució a la millora dels aprenentatges.

La inspecció d’educació podrà avaluar l’impacte d’aquesta formació en el centre

 

ITINERARIS

Llars d'Infants

Del currículum a l'aula al cicle 0-3 - (Materials)

Educació Infantili Primària

CMP3 Resolució de problemes a l’educació primària - (Materials)

CCP1 Escriure a l'escola: escriure des de les àrees - (Materials)

CCP2 Escriure a l'escola: parlar per escriure - (Materials

AVP1 Avaluar per aprendre: l'avaluació al servei de l'aprenentatge de l'alumnat - (Materials)  

CDP1 Usos curriculars de les TAC a l’educació primària - (Materials)

CMP1 Com ajudar a desenvolupar la competència matemàtica a l'educació infantil i primària - (Materials)

CCP3 La lectura a l'escola. Ensenyament i aprenentatge de la lectura (3-12 anys) - (Materials)

CMP2 El càlcul a l'educació infantil i primària (Materials)

MET1 La construcció d'una línia metodalògica a l'escola - (Materials)

ADI1 Promoure canvis per donar oprtunitats a tothom - (Materials)

Educació Secundària

CIS1 El treball experimental a les classes de ciències - (Materials)

CCS1 Escriure a l'institut: escriure a les classes de llengua - (Materials)

CCS2 Escriure a l'institut: escriure des de les matèries - (Materials)

AVS1 Avaluar per aprendre: l'avaluació al servei de l'aprenentatge de l'alumnat - (Materials)

CMS1 Com ajudar a desenvolupar la competència matemàtica a l'ESO - (Materials)

CDS1 Usos curriculars de les TAC a l’educació secundària - (Materials)

CIS3 Escriure apartir de textos literaris - (Materials)

CMA4 La geometria a l'educació secundària obligatòria - (Materials)

 

 

Share