Els perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament són els següents:

 1. Lingüístic en llengua estrangera, AICLE (anglès, francès, italià, alemany)
 2. Competència digital docent
 3. Atenció a la diversitat de l'alumnat
 4. Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial.
 5. Lectura i biblioteca escolar
 6. Immersió i suport lingüístic
 7. Educació visual i plàstica
 8. Docència de dues especialitats docents a l'ESO
 9. Metodologies amb enfocament globalitzat.

Sol·licitud d'acreditació

Aquest procediment s’adreça al personal docent funcionari dependent del Departament, en qualsevol situació administrativa, així com al professorat interí que forma part de la borsa de treball de personal interí docent del Departament, amb serveis prestats.

Les sol·licituds d'acreditació d'un o més perfils professionals es poden presentar en qualsevol moment del curs. Tenen efectes en el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals que es convoca cada curs les sol·licituds presentades fins al 31 de maig

Resum d'informació

Més informació (Departament d'Ensenyament)
 • Procediment i requisits
 • Models de sol·licitud d'acreditació i de certificació
 • Consulta d'activitats formatives i d'innovació associades cada perfil professional (cal identificació ATRI/GICAR)
Share