Informació general

Els perfils professionals que es poden acreditar són:

 1. Lingüístic en llengua estrangera, AICLE (anglès, francès, italià, alemany)
 2. Competència digital docent
 3. Atenció a la diversitat de l'alumnat
 4. Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial.
 5. Lectura i biblioteca escolar
 6. Immersió i suport lingüístic
 7. Educació visual i plàstica
 8. Docència de dues especialitats docents a l'ESO
 9. Metodologies amb enfocament globalitzat.

Informació detallada sobre cada perfil a la Resolució ENS/1128/2016 (i una modificació posterior al perfil Competència digital docent)

Consultar les acreditacions obtingudes

Les acreditacions anotades a l'expedient personal poden ser consultades pels interessats al portal ATRI > Expedient > Consulta de dades > Altres dades del meu expedient, i a l’última pantalla Consulta d’atributs per a llocs específics

Sol·licitar una acreditació

El professorat podrà fer la sol·licitud als registres del Departament, dels Serveis territorials i del Consorci d'Educació de Barcelona.

Per cada perfil professional cal presentar la documentació,  segons s'indiqui en cada cas a l'annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016.

 • Requisit de titulació oficial: Sol·licitud d'acreditació
 • Experiència docent: certificació d​e la direcció del centre segons el que s'estableix per cadascun dels perfils. No caldrà certificar l'experiència  que consta en el registre informàtic de professorat, com l'ocupació de llocs docents o l'exercici de càrrecs en centres educatius públics. (Sol·licitud d'acreditació  i Models de certificats)
 • Requisits de formació
 

Trobareu més informació i models de certificació i de sol·licitud a la Intranet > Persones > Acreitació de perfils

Termini de presentació i efectes de les acreditacions​​

Les sol·licituds d'acreditació d'un o més perfils professionals es podran presentar en qualsevol moment del curs.

Tenen efectes en el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals que es convoca cada curs les sol·licituds presentades fins al 31 de maig. Les presentades a partir d'aquesta data poden acreditar el perfil professional, però no tindran efectes fins a la següent convocatòria.

Activitats de formació associades a cada perfil

A efecte d''acreditació de formació, es tindran en compte les activitats formatives a partir de 20 hores presencials, que s’hagin impartit o rebut a partir del curs 2005-2006, excepte en el perfil lingüístic en llengua estrangera, que serà a partir del curs 2014-2015, pel que fa a títols propis, màsters i postgraus, i en el perfil de competència digital, que serà a partir del curs 2010-2011

Consulta de les activitats formatives i d'innovació associades als perfils professionals 

Més informació 

Share