Els perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d'Ensenyament són els següents:

 1. Lingüístic en llengua estrangera, AICLE (anglès, francès, italià, alemany)
 2. Competència digital docent
 3. Atenció a la diversitat de l'alumnat
 4. Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial.
 5. Lectura i biblioteca escolar
 6. Immersió i suport lingüístic
 7. Educació visual i plàstica
 8. Docència de dues especialitats docents a l'ESO
 9. Metodologies amb enfocament globalitzat.

Informació detallada de cada perfil (resolució + modificació perfil Competència digital docent)

Sol·licitar una acreditació

La capacitació professional de cada perfil s'acredita mitjançant uns requisits generals i, en alguns casos, requisits específics (annex 1 de la RESOLUCIÓ ENS/1128/2016)

Les sol·licituds d'acreditació d'un o més perfils professionals es poden presentar en qualsevol moment del curs. Tenen efectes en el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals que es convoca cada curs, les sol·licituds presentades fins al 31 de maig.

Per tal de disposar de la corresponent acreditació d'un o més perfils professionals, el professorat ha de reunir els requisits de titulació, especialitat docent, formació o experiència docent especificats diferenciats per a cada perfil.

 • Requisit de titulació: certificació acadèmica o fotocòpia compulsada del títol al·legat o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest 

 • Requisits de formació: certificació emesa per la unitat o centre corresponent que hi acrediti el total d'hores de formació específica degudament reconeguda pel Departament.

  Totes les fotocòpies que es presentin s'han d'acompanyar amb les diligències de compulsa corresponents

 • Experiència docent: certificació de la direcció del centre segons el que s'estableix per cadascun dels perfils. No cal certificar l'experiència que consta en el registre informàtic de professorat, com l'ocupació de llocs docents o l'exercici de càrrecs en centres educatius públic

Procediment de sol·licitud

La sol·licitud es pot presentar

 1. fent ús dels formularis per titulació oficial i/o experiència docent presentant-los als registres del Departament o dels Serveis territorials
  Model de sol·licitud per titulació oficial
  Model de sol·licitud per experiència docent 
  A la web del Departament hi ha models de certificació específics per a cada perfil
   
 2. fent la sol.licitud telemàtica a través de l’aplicació per activitats de formació i innovació.
  Accés a l'aplicatiu (cal introduir l'usuari i contrasenya GICAR/ATRI)

Activitats de formació associades a cada perfil

A efecte d''acreditació de formació, es tindran en compte les activitats formatives a partir de 20 hores presencials, que s’hagin impartit o rebut a partir del curs 2005-2006, excepte en el perfil lingüístic en llengua estrangera, que serà a partir del curs 2014-2015, pel que fa a títols propis, màsters i postgraus, i en el perfil de competència digital, que serà a partir del curs 2010-2011

Consulta de les activitats formatives i d'innovació associades als perfils professionals 

Més informació 

Share