Informes de seguiment i avaluació de la transferència
Caps d'estudis - Coordinadors/es pedagògiques


Per tal d’avançar cap a una major exigència en el compromís d’aplicar a la pràctica docent i a la gestió dels centres el que s’aprèn a les activitats de formació, es vol impulsar en els centres l’anàlisi de la incidència de la formació com a un element clau del seu projecte estratègic, implantant la cultura de l’avaluació en la formació permanent més enllà de la cultura de l’assistència i la meritació.
L’avaluació de la formació és un element clau en mans dels centres per comprovar si el camí iniciat és l’adient; per tal què el centre es plantegi què està fent i cap a on vol anar. Es tracta d’una eina de millora dels projectes de centre.

Avaluar la formació suposa:

  • Propiciar un procés reflexiu que permeti al professorat valorar quina incidència ha tingut la formació realitzada en el centre.
  • Dotar el professorat d’estratègies d’anàlisi, de reflexió i de millora.
  • Comprovar si s’ha produït una transferència efectiva dels aprenentatges assolits durant el procés formatiu.
  • Elaborar propostes de millora (organitzatives, didàctiques, de gestió, de formació, etc.) que se situïn en un ambient de millora col·lectiva en el centre.

Per tal d'impulsar aquest procés proposem una sèrie d'accions i instruments per desenvolupar-les:


Abans de l'inici de l'activitat.

És imprescindible establir els objectius a assolir amb la formació i els indicadors que permetin mesurar el grau d’assoliment per poder avaluar. Iniciarem el procés definint els objectius (Instrument 1). En aquest document hi constaran els objectius, els terminis, les condicions i els recursos, i els indicadors de l’activitat de formació pactats entre el centre i el/la formador/a, en funció del context, de les possibilitats, durada, recursos, etc.

Durant l'activitat
La primera sessió de formació, el formador presenta al professorat assistent els objectius del curs i, en funció d'aquests i de les expectatives del grup, s'estableixen uns acords, resultat de l’intercanvi i la negociació realitzats entre el centre i el professorat assistent, on es concreten les expectatives inicials, els objectius, els canvis esperats, i els criteris per avaluar l'aprofitament de la formació. (Instrument 2 d'ús intern). Un cop consensuats heu de fer la tramesa al CRP utilitzant el formulari Acords formador, centre i professorat assistent
Després de la segona sessió, el responsable de formació del centre ha de trametre el Primer informe de seguiment
En el transcurs de les sessions es poden recollir evidències de la transferència de la formació a l'aula.
(Instrument 3)

A l'acabament de l'activitat

S'hauran de complimentar els següent qüestionaris:
Valoració del centre (el rebreu per correu electrònic)
Valoració del professorat assistent (el rebran a la seva adreça de correu)
Valoració de la persona formadora  (el rebrà a la seva adreça de correu)

A partir de tota la informació recollida els responsables de formació del CRP emetran un informe amb el buidat de les dades recollides i el retornaran al centre i a  la persona formadora.

Els/les responsables de la formació del centre poden recollir informació realitzant entrevistes als coordinadors de cicle, caps de departament ... (Instrument 5)


Si es tracta d’un assessorament de centre, a més dels informes de seguiment també s’ha de elaborar una memòria, per a la realització de la qual podeu utilitzar el guió que hem elaborat.

Us recomanem la lectura del recull de documents per afavorir i avaluar la transferència de la formació del professorat a l'aula que tenim al nostre banc de recursos.

Share