PRINCIPIS GENERALS QUE REGEIXEN EL TREBALL SOCIAL
(Segons el Codi Deontològic del COATS)

Els/les DTS/AS contribueixen al desenvolupament dels éssers humans mitjançant l\'acceptació dels principis bàsics següents, els quals han de tenir en compte i respectar en l\'exercici de la professió: 

 • 1.- Dignitat de la persona.
  Tot ésser humà té un valor, independentment del seu origen, edat, sexe i creences, i del lloc que ocupa en la societat on viu, i és mereixedor de l\'ajut professional específic.
 • 2.- Acceptació. No discriminació.
  El/la DTS/AS, en la seva activitat professional, posa el seu treball al servei de les persones, els grups o les comunitats i els accepta tal com són, sense que això vulgui dir acceptar tota mena de conductes. 
 • 3.- Autodeterminació.
  Tot ésser humà té dret a prendre les seves pròpies decisions i que aquestes li siguin respectades, mentre no interfereixi en el dret dels altres. Per tant, el/la DTS/AS, en la seva tasca professional, informa les persones usuàries i clientes de les possibilitats i dels límits de la seva intervenció, dels objectius que hom persegueix, de les seves conseqüències i dels recursos disponibles.  
 • 4.- Intimitat de la persona. Confidencialitat.
  Tot ésser humà té dret a la seva pròpia intimitat i que el/la DTS/AS faci un ús responsable de la informació obtinguda en la seva activitat professional. La confidencialitat és una característica essencial de les relacions que s\'estableixen entre el/la DTS/AS i l\'usuari/client. El professional o la professional té el deure de guardar secret de totes les matèries i dades que conegui de l\'usuari/client i que hagi de demanar per a la seva activitat professional. 
 • 5.- Participació.Tots els éssers humans, individualment o en grup, pertanyen a una comunitat concreta; per tant, tenen dret a participar en la seva organització i han de poder cercar els mitjans adequats per tal de solucionar els problemes que els afecten en l\'organització de la vida individual i social.
   
 • 6.- Responsabilitat i competència.
  El/la DTS/AS té el deure de posar els seus coneixements i la seva competència professional al servei del treball que li ha estat encomanat, i d\'utilitzar de manera justa, i sense fer privilegis, els recursos que li ofereix la societat.
 • 7.- Drets humans.
  El/la DTS/AS ha de respectar els drets fonamentals dels individus i els grups reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides, així com els altres acords internacionals que en deriven.

 


 

Horari d\'atenció directa al Servei Educatiu (veure planol)

Diamrts       De 09:00 h a 11:00 h
Divendres   De 15:00 h a 17:00 h 

Treballador Social

Robert Farrús

Intervenció del treballador/a social en un EAP
Elements a tenir en compte:

 • · El context escolar.
 • · L\'EAP com a equip.
 • · L\'objecte d\'intervenció:
 • Alumne/a i família.
 • - Centre docent .
 • - Sector.

Criteris de priorització en la intervenció: 

1.- En l\'atenció d\'alumnat i famílies:

 • · Casos derivats des de la Inspecció d\'Ensenyament.
 • · Casos derivats pel centre docent, especialment des de l\'equip directiu.
 • · Casos amb alt risc social sense seguiment dels SSAP.
 • · Casos derivats pel psicopedagog/a de l\'EAP. 
   

2.- En la tria de centres: 

 • · Centres docents de zones desfavorides socialment.
 • · CEE que no tenen treballador/a social.
 • · Centres docents amb molta població nouvinguda.
 • · Centres que no compten amb gaires recursos socials en el sector.
 • · Centres que presenten dificultats en la gestió de la seva problemàtica.

3.- En el treball de sector:

 • · Coneixement dels recursos, serveis i professionals del sector. 
Share