Imprimeix

PRINCIPIS GENERALS QUE REGEIXEN EL TREBALL SOCIAL
(Segons el Codi Deontològic del COATS)

Els/les DTS/AS contribueixen al desenvolupament dels éssers humans mitjançant l\'acceptació dels principis bàsics següents, els quals han de tenir en compte i respectar en l\'exercici de la professió: 

 


 

Horari d\'atenció directa al Servei Educatiu (veure planol)

Diamrts       De 09:00 h a 11:00 h
Divendres   De 15:00 h a 17:00 h 

Treballador Social

Robert Farrús

Intervenció del treballador/a social en un EAP
Elements a tenir en compte:

Criteris de priorització en la intervenció: 

1.- En l\'atenció d\'alumnat i famílies:

     

2.- En la tria de centres: 

3.- En el treball de sector: